line
0 850 میلیون تومان

یکی از گلوگاه های زیرسطحی های اتوماتیک کنترل و نابری آن ها می باشد زیرا این تجهیزات در موقع عملیات ارتباطی با سامانه موقعیت‌یابی جهانی (GPS) ندارند. د...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401

با توجه به توسعه و کاربرد انواع شناورهای زیرسطحی در یگان رزم نیروی دریایی ارتش و سپاه و ایجاد برتری رزم این نوع از شناورها در نبرد دریایی و همچنین توس...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401

تولید برق یکی از چالش های هر ساله کشور ایران مخصوصا در فصل زمستان می باشد. از طرفی ظرفیت نیروگاه های کشور پاسخگوی مصرف روزافزون برق کشور نمی باشد. از...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401

با توجه به توسعه و کاربرد انواع شناورهای زیرسطحی در یگان رزم نیروی دریایی ارتش و سپاه و ایجاد برتری رزم این نوع از شناورها در نبرد دریایی و همچنین توس...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401

وریستور یک قطعه الکترونیکی با مقاومت الکتریکی است که با ولتاژ اعمال شده تغییر می‌کند. وریستورهای مدرن اساساً بر پایه مواد اکسید سرامیکی متخلخل ساخته ش...

مهلت ارسال پروپوزال: 01 آبان 1401

سیستم های پیشرانش زیرسطحی از پروانه جهت تولید تراست استفاده می کنند. بدین صورت که پروانه بصورت متناوب با اعمال نیروی سطحی به آب، تولید تراست می کند. ا...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401

اهمیت جاذب‌های الکترومغناطیسی در زندگی روزمره افزایش یافته است و خواص الکتریکی و فیزیکی و همچنین هندسه آنها باید به درستی انتخاب شود. رایج‌ترین جاذب‌ه...

مهلت ارسال پروپوزال: 01 آبان 1401

تولید برق یکی از چالش های هر ساله کشور ایران مخصوصا در فصل زمستان می باشد. از طرفی ظرفیت نیروگاه های کشور پاسخگوی مصرف روزافزون برق کشور نمی باشد. از...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401

ایجاد روابط تحلیلی بین پارامترهای پوشش (نوع و نسبت پرکننده جاذب) و خواص الکترومغناطیسی (EM) بر اساس روش‌های آزمون و خطای سنتی دشوار است. انتظار می‌رود...

مهلت ارسال پروپوزال: 01 آبان 1401

سیستم های پیشرانش زیرسطحی از پروانه جهت تولید تراست استفاده می کنند. بدین صورت که پروانه بصورت متناوب با اعمال نیروی سطحی به آب، تولید تراست می کند. ا...

مهلت ارسال پروپوزال: 30 مهر 1401