تماس با اینوا

لطفا پیش از ارسال ایمیل یا تماس تلفنی، پرسش های متداول را مشاهده کنید

موضوع انتخاب شده!
موضوع انتخاب نشده!
نام صحیح است!
نام صحیح نمیباشد!
نام خانوادگی صحیح است
نام خانوادگی صحیح نمیباشد!
شماره تماس صحیح است!
شماره تماس صحیح نمیباشد!
@
لطفا متن پیامی را وارد نمایدد
باید این گزینه فعال باشد

اطلاعات اینوا

دفتر مرکزی

استان تهران - شهر تهران - خیابان آزادی - بین خیابان بیمارستان کمک و خیابان دکتر قریب - مرکز علم و فناوری شتاب

ایمیل

info@inovaa.ir